000000 1C1F26 36424E 496374 59514F 6E7A88 90745E 9BA3B0

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Bandar Abbas 28-08-1395

Canon EOS 750D 1/100 second F/11.0 ISO 100 101 mm

Canon EOS 750D
1/100 second
F/11.0
ISO 100
101 mm

amir
taheri
kondar
امیر
طاهری
کندر