نمایی از محله پاسگاه و آبشار قطره ای درونزو

Posted by Amir Taheri Kondar (Bandar Abbas, Iran) on 20 June 2017 in Landscape & Rural and Portfolio.

غریب آباد کندر

Canon EOS 750D
1/10 second
F/8.0
ISO 100
50 mm

amir
taheri
kondar
امیر
طاهری
کندر

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+